REGULAMIN SZKOŁY

“CREATIVE ENGLISH PAULINA KĄDZIELA”

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach w Szkole
Językowej CREATIVE ENGLISH PAULINA KĄDZIELA
§ 1. [postanowienia ogólne]

1. Prywatna szkoła języka angielskiego Creative English Paulina Kądziela z siedzibą
w Pabianicach, ul. Ostatnia 18 lok. 36, 95-200 Pabianice (dalej nazywaną
„Szkołą”) działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności
Gospodarczej (NIP: 7311981825).
2. Paulina Kądziela pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Szkoły.
3. Przedmiotem działalności Szkoły jest kształcenie w zakresie nauki języków
obcych oraz prowadzenie różnorodnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i
dorosłych.
4. Szkoła zobowiązuje się do świadczenia najwyższej jakości usług edukacyjnych
poprzez: terminowe i rzetelne przeprowadzanie zajęć, profesjonalną realizację
programu nauczania przez lektorów pod nadzorem Dyrektora Szkoły
(metodyka).
5. Ilekroć w umowie posłużono się określeniem „Strony” oznacza to Szkołę oraz
osobę, która zawarła ze Szkołą umowę o świadczenie nauki.
6. Powszechnie dostępny cennik zajęć ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty
w rozumieniu kodeksu cywilnego. Oznacza to, że nikt nie może zażądać zawarcia
umowy na warunkach określonych w cenniku. Szkoła ma prawo również bez
uzasadnienia odmówić zawarcia umowy.
7. Strony obowiązuje wynagrodzenie ustalone w umowie zawartej z uczniem lub
przedstawicielem ustawowym ucznia.

§ 2. [zawarcie umowy]
1. W zajęciach w Szkole może uczestniczyć uczeń, który:
a) zawarł umowę o świadczenie nauki lub na rzecz którego przedstawiciel
ustawowy zawarł taką umowę;
b) wyraził zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu; przy czym w
przypadku ucznia niepełnoletniego zgodę na postanowienia Regulaminu
wyraża przedstawiciel ustawowy ucznia;
c) terminowo opłaca wynagrodzenie określone w umowie o świadczenie nauki;
d) zapoznał się z polityką ochrony danych osobowych prowadzoną przez firmę
(RODO) oraz podpisał dokument potwierdzający ten fakt, przy czym w
przypadku ucznia niepełnoletniego z polityką prywatności zapoznaje się
przedstawiciel ustawowy ucznia;
e) przestrzega postanowień umowy, Regulaminu oraz powszechnie
obowiązujących przepisów i zasad współżycia społecznego;
f) przestrzega innych dodatkowych wymogów narzuconych państwowo z
powodu nadzwyczajnych okoliczności lub narzuconych przez Szkołę w celu
ochrony zdrowia publicznego (na przykład z powodu pandemii lub epidemii).
2. Świadczenie usług przez Szkołę odbywa się wyłącznie na podstawie umowy o
świadczenie nauki zawartej z uczniem lub przedstawicielem ustawowym ucznia.
Przedstawicielem ustawowym ucznia w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest

też opiekun prawny lub osoba, która zawarła umowę o świadczenie nauki na
rzecz osoby pełnoletniej (w tym w szczególności: rodzic posiadający władzę
rodzicielską, opiekun prawny, rodzic zastępczy, a także inna osoba, która za
zgodą ucznia pełnoletniego zawarła na jego rzecz umowę).
3. W razie sprzeczności pomiędzy treścią umowy, a postanowieniami niniejszego
Regulaminu pierwszeństwo mają postanowienia umowy. Oznacza to, że jeżeli w
Umowie Strony uzgodnią warunki, których nie da się pogodzić z
postanowieniami Regulaminu, to obowiązującymi pomiędzy stronami są
postanowienia Umowy, natomiast Regulamin nadal obowiązuje Strony w
pozostałym zakresie, w którym nie ma sprzeczności.
4. W umowie o świadczenie nauki określa się typ zajęć, w jakich będzie uczestniczył
uczeń zarówno w zakresie ich profilu (korepetycje, konwersacje, nauka przez
zabawę, mieszane itp.) oraz w zakresie składu uczniowskiego (zajęcia
indywidualne, grupowe, grupowe z ograniczoną ilością uczniów itp.)

§ 3. [forma zajęć]

1. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć indywidualnych lub grupowych
stacjonarnie lub zdalnie. Zajęcia, w których uczestniczyć ma więcej niż jeden
uczeń stanowią zajęcia grupowe.
2. Lekcje prowadzone są przy użyciu technik dydaktycznych ustalanych przez
lektora oraz Szkołę, które muszą mieścić się w ramach dostępnej wiedzy,
przepisów prawa, ustalonych zwyczajów i zasad współżycia społecznego.
3. Lektor nie jest związany wymogami co do technik dydaktycznych narzucanymi
przez ucznia lub jego przedstawiciela ustawowego, chyba że były one określone
w ramach umowy o świadczenie nauki, co nie wyklucza możliwości zgłaszania
przez uczniów i ich przedstawicieli ustawowych uwag co do sposobu
prowadzenia zajęć oraz możliwości modyfikowania tego sposobu za zgodną wolą
stron. Powyższe oznacza, że uczeń lub jego przedstawiciel ustawowy nie ma
prawa narzucać formy prowadzenia zajęć (rodzaju ćwiczeń, rodzaju podręcznika,
sposobu weryfikowania wiedzy i tym podobnych), o ile są one prowadzone w
zgodzie z umową i zasadami wiedzy. Tym niemniej uczeń lub przedstawiciel
ustawowy ucznia ma prawo zgłaszać swoje uwagi w tym zakresie, a uwagi te
mogą zostać uwzględnione, jeśli zarówno lektor jak i inni uczestnicy zajęć
grupowych będą akceptować zmianę formuły. Wszelkie zajęcia są bowiem
prowadzone przez lektora pod nadzorem Dyrektora Szkoły. Uczeń lub jego
przedstawiciel ustawowy nie mogą samodzielnie decydować o sposobie ich
prowadzenia, ponieważ będzie to prowadzić do zachwiania ról w procesie
nauczania.
4. Umowa o świadczenie nauki stanowi umowę starannego działania, a nie umowę
rezultatu, przy czym lektor zobowiązany jest zwrócić uwagę uczniowi lub jego
przedstawicielowi ustawowemu, jeżeli stwierdzi, że nauka nie przynosi efektu
lub efekt ten jest nieproporcjonalnie niski w stosunku do wymiaru zajęć.
Powyższe oznacza, że uczeń lub jego przedstawiciel ustawowy nie może zarzucić
Szkole, że ta wykonała swoje świadczenie nienależycie tylko z tego powodu, że
zajęcia nie przyniosły efektu w postaci zdobycia określonego poziomu
umiejętności. Szkoła zobowiązana jest natomiast zwrócić uwagę, że zajęcia nie
przynoszą efektu oczekiwanego z punktu widzenia ich kierunku oraz ilości zajęć.

§ 4. [rozwiązanie i wypowiedzenie umowy]

1. Umowa oświadczenie nauki zawierana jest na czas określony i może być przez
każdą ze stron wypowiedziana z miesięcznym wyprzedzeniem ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego. Powyższe oznacza, że w razie doręczenia
oświadczenia o wypowiedzeniu drugiej stronie (Szkole, uczniowi lub
przedstawicielowi ustawowemu ucznia) umowa obowiązuje do czasu
zakończenia następnego miesiąca kalendarzowego po tym, w którym to
oświadczenie zostało doręczone. Na przykład oświadczenie doręczone 10 marca
skutkuje zakończeniem obowiązywania umowy w chwili zakończenia ostatniego
dnia kwietnia.
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu musi być złożone w formie pisemnej (list
polecony lub wręczenie pisma bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły) lub listu poczty
elektronicznej (e-mail) pod rygorem nieważności. Oznacza to, że złożenie
oświadczenia w innej formie nie wywołuje żadnego skutku, nawet jeśli dotarło do
drugiej strony.
3. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie nauki w razie
rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień niniejszego Regulaminu,
umowy o świadczenie nauki lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Postanowienie § 4 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
4. Szkoła ponadto ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie nauki w razie
opóźnienia w zapłacie wynagrodzenie za jeden pełny okres rozliczeniowy, jeżeli
opóźnienie to przekracza wymiar 30 dni. Postanowienie § 4 ust. 2 Regulaminu
stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku opisanym w ustępie poprzedzającym Szkoła, mimo niezłożenia
oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, ma prawo odmówić
uczniowi udziału w zajęciach, co nie uzasadnia odmowy zapłaty wynagrodzenia
zgodnie z umową.
6. W razie kontynuowania nauki przez ucznia po upływie terminu, na jaki została
zawarta umowa i uiszczenia przez ucznia lub jego przedstawiciela ustawowego
wynagrodzenia za jeden miesiąc, umowę uważa się za przedłużoną na kolejny
rok szkolny.

§ 5. [grafik]

1. Zajęcia odbywają się cyklicznie według grafiku ustalanego przez Szkołę. Grafik
może ulec zmianie w trakcie semestru.
2. Spóźnienie się ucznia na zajęcia nie uzasadnia przedłużenia tych zajęć.
3. Termin pojedynczych zajęć indywidualnych może ulec zmianie jeżeli uczeń lub
jego przedstawiciel ustawowy uprzedzi o braku możliwości uczestnictwa nie
później niż do godziny 18.00 dnia poprzedniego.
4. Odrobienie zajęć indywidualnych odbywa się w terminie wyznaczonym przez
lektora nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty, w której miały się one
odbyć według grafiku. W przypadku zajęć wyznaczonych w innym terminie na
podstawie ustępu 3. Szkoła nie ma obowiązku zmiany ich terminu nawet w razie
uprzedzenia przez ucznia o braku możliwości uczestnictwa w nich z należytym
wyprzedzeniem.
5. Jeżeli zajęcia indywidualne odbywają się poza siedzibą Szkoły nieobecność
ucznia w miejscu wyznaczonym do tego celu lub nie wpuszczenie lektora do tego
miejsca nie uzasadnia wyznaczenia dodatkowego terminu do odrobienia zajęć.

6. W przypadkach uzasadnionych zajęcia indywidualne oraz grupowe mogą zostać
odwołane. Szkoła jest zobowiązana w ramach możliwości uprzedzić o tym
uczniów lub ich przedstawicieli ustawowych oraz w terminie 2 miesięcy
wyznaczyć w porozumieniu z uczniami lub przedstawicielami ustawowymi
termin odrobienia zajęć.

§ 6. [dodatkowe zastrzeżenia umowne]

1. Uczeń lub przedstawiciel ustawowy ucznia ma obowiązek zgłosić Szkole w
momencie zawarcia umowy wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na
prowadzenie zajęć z jego udziałem, takie jak: choroby, alergie, brak możliwości
wykonywania określonej aktywności fizycznej, brak możliwości spożywania
określonych posiłków i tym podobne. Okoliczności takie powinny był ujęte w
umowie o świadczenie nauki.
2. Jeżeli uczeń niepełnoletni musi zażywać leki w trakcie zajęć, to przedstawiciel
ustawowy ucznia zobowiązany jest uprzedzić o tym Szkołę. Szkoła nie ponosi
jednak odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego zażywania
leków przez ucznia.
3. W stosunku do ucznia niepełnoletniego przedstawiciel ustawowy zobowiązany
jest w umowie o świadczenie nauki wskazać, czy po zajęciach uczeń sam może
opuścić szkołę, czy też musi zostać wydany przedstawicielowi ustawowemu.

§ 7. [wynagrodzenie]

1. Wynagrodzenie za świadczone przez Szkołę usługi określone jest w umowie i
płatne jest w dziesięciu równych miesięcznych ratach do 10-go dnia każdego
miesiąca z góry.
2. Wynagrodzenie za pierwszy miesiąc zajęć płatne jest w terminie 5 dni od dnia
pierwszej lekcji.
3. Wynagrodzenie za jeden miesiąc nauki nie ulega zmianie w zależności od ilości
zajęć wynikającej z ilości dni w danym miesiącu lub ilości dni wolnych od pracy.
4. Brak uczestniczenia przez ucznia w zajęciach w okresie obowiązywania umowy
nie zwalnia z obowiązku zapłaty wynagrodzenia zgodnie z umową, nawet jeśli
Szkoła została wcześniej uprzedzona o tej nieobecności.
5. W przypadku opisanym w ustępie poprzedzającym Szkoła zobowiązuje się do
zapewnienia uczniowi notatek i materiałów niezbędnych do zapoznania się z
tematem realizowanym na tych zajęciach.
6. Uczeń lub przedstawiciel ustawowy ucznia może dokupić pojedyncze zajęcia w
terminie każdorazowo ustalanym ze Szkołą za dodatkowym wynagrodzeniem, co
nie stanowi zmiany Umowy.
7. Umowa może określać obowiązujący pomiędzy stronami sposób uiszczania
wynagrodzenia przez ucznia lub jego przedstawiciela ustawowego.
8. Płatność przelewem powinna nastąpić na rachunek nr 63 1140 2004 0000 3302
7646 4602, którego posiadaczem jest Creative English, ul. Ostatnia 18/36, 95-200
Pabianice. Uczeń lub przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest wskazać w
tytule przelewu imię i nazwisko ucznia.
9. W razie uiszczenia wynagrodzenia za więcej niż jeden miesiąc z góry uczeń lub
jego przedstawiciel ustawowy nie ma prawa żądać jego zwrotu w razie
wypowiedzenia umowy.
10. W razie uzasadnionego rozwiązania umowy przez ucznia lub jego
przedstawiciela ustawowego bez zachowania okresu wypowiedzenia, uczeń lub

jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do zwrotu wynagrodzenia uiszczonego
z góry za okres, w którym umowa przestała już obowiązywać.

§ 8. [lektorzy]

1. Szkoła ma prawo dokonać zmiany lektora w trakcie semestru lub wyznaczyć
lektora na zastępstwo do przeprowadzenia pojedynczych zajęć.
2. Uczeń lub przedstawiciel ustawowy zobowiązuje się do niezawierania umowy
dotyczącej świadczenia nauki bezpośrednio z lektorem w okresie 36 miesięcy od
dnia zakończenia nauki w Szkole.

§ 9. [grupy]

1. Uczeń zostaje przypisany do danej grupy na podstawie wieku, poziomu wiedzy i
potrzeb po zaakceptowaniu grafiku.
2. W razie uznania przez Szkołę, że dla zapewnienia efektywności procesu edukacji
istnieje konieczność przypisania ucznia do innej grupy zmiana taka dokonywana
jest w porozumieniu z uczniem lub przedstawicielem ustawowym.
3. Standardowe grupy w Szkole obejmują maksymalnie ośmiu uczniów i Szkoła
zobowiązuje się do nie przekraczania tej liczny.
4. Umowa może określać inną maksymalną liczbę uczniów na zajęciach.

§ 10. [nadzwyczajne okoliczności]

1. W razie zajścia okoliczności niezależnych od stron, które uniemożliwiają
prowadzenie zajęć w formie ustalonej w umowie lub Regulaminie, a w
szczególności w przypadku konieczności prowadzenia zajęć zdalnych, Szkoła
zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w innej formie, zarówno w przy użyciu
komunikatorów jak i poprzez przygotowywanie dodatkowych materiałów
adekwatnych do poziomu wiedzy i wieku uczniów.
2. Prowadzenie zajęć w innej formie w przypadku opisanym w ustępie
poprzedzającym nie uzasadnia rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia oraz nie uzasadnia obniżenia wynagrodzenia Szkoły.
3. Uczeń zobowiązany jest poddać się dodatkowym rygorom w ramach
prowadzonych zajęć, jeżeli ich wprowadzenie uzasadnione jest ochroną zdrowia
publicznego, w tym w szczególności badaniu temperatury, stosowaniu środków
ochrony, takich jak maski, stosowanie dystansu w stosunku do innych osób.
4. Zmiana formy zajęć wymuszona okolicznościami niezależnymi od stron nie
skutkuje zmianą umowy, ani jej rozwiązaniem. Zarówno Szkoła jak i uczniowie
oraz ich przedstawiciele ustawowi są zobowiązaniu do dostosowania się do
zaistniałej sytuacji i dążenia do spełnienia celu dydaktycznego, jakiemu służy
nauka w Szkole.

§ 11. [odpowiedzialność]

1. Za szkodę wyrządzoną przez ucznia odpowiada także jego przedstawiciel
ustawowy.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niepełnoletnich uczniów poza czasem ich
zajęć w placówce (czyli np. podczas drogi do/ze Szkoły czy podczas oczekiwania
na zajęcia).

§ 12. [postanowienia dodatkowe]

1. przedstawiciel ustawowy ucznia ma prawo do monitorowania jego postępów w
nauce i utrzymywania kontaktu z lektorem, któremu może zgłaszać wszelkie
uwagi, sugestie i prośby.
2. Szkoła prowadzi fanpage na Facebooku (Creative English Paulina Kądziela) oraz
stronę internetową: www.creative-english.pl, na której zamieszcza zdjęcia z
zajęć, wycieczek oraz krótkie filmy prezentujące umiejętności kursantów. Zgoda
na wykorzystanie wizerunku ucznia w mediach wyrażana jest w formie
odrębnego oświadczenia i może być w każdym czasie odwołana. Odwołanie
zgody nie rodzi jednak obowiązku po stronie Szkoły usunięcia wizerunku
opublikowanego w trakcie trwania zgody. Uczeń lub przedstawiciel ustawowy
ucznia nie może żądać usunięcia zdjęć lub filmów opublikowanych w okresie od
udzielenia zgody do czasu cofnięcia zgody.

 

Odwiedź nasz fanpage na Facebook i zobacz jak uczymy!