REGULAMIN SZKOŁY CREATIVE ENGLISH PAULINA KĄDZIELA

 

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach w Szkole Językowej CREATIVE ENGLISH PAULINA KĄDZIELA

 

1.Postanowienia ogólne:

 

1.1 Prywatna szkoła języka angielskiego Creative English Paulina Kądziela (dalej nazywaną CE lub Szkoła) jest niepubliczną placówką oświatową, działającą na podstawie Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (NIP: 7311981825) oraz Regulaminu Szkoły.

1. 2 Przedmiotem działalności Szkoły jest kształcenie w zakresie nauki języków obcych oraz prowadzenie różnorodnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i dorosłych.

1.3 Szkoła zobowiązuje się do świadczenia najwyższej jakości usług edukacyjnych poprzez :

-terminowe i rzetelne przeprowadzanie zajęć

-profesjonalną realizację programu nauczania przez lektorów pod nadzorem Dyrektora Szkoły (metodyka)

-wykorzystanie kreatywnych rozwiązań metodycznych

-zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych.

1.4. Szkoła CE nie jest zwolennikiem wprowadzania kartkówek, testów czy egzaminów, jednak mogą się pojawić na wyraźne życzenie kursantów/ ich rodziców, bądź na decyzję nauczyciela prowadzącego.

1.5 Szkoła nie przewiduje zniżek dla rodzeństwa, jednak przy kontynuacji kursu (drugi i kolejny rok nauki w CE) cena zostaje obniżona zgodnie z obowiązującym cennikiem- słuchacz otrzymuje wtedy status ucznia kontynuującego.

 

2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:

 

W zajęciach w szkole CE może uczestniczyć słuchacz, który:

2.1 zapoznał się z niniejszym regulaminem, podpisał go i zobowiązał się do jego przestrzegania (w przypadku uczniów niepełnoletnich obowiązek zapoznania się z regulaminem dotyczy rodziców/opiekunów prawnych ucznia),

2.2 zapoznał się z polityką ochrony danych osobowych prowadzoną przez firmę (RODO) oraz podpisał stosowny dokument,

2.3 zapoznał się ze stroną www.creative-english.pl oraz fanpage prowadzonym na FB oraz wyraził lub nie wyraził zgody na upublicznianie wizerunku dziecka w powyżej wymienionych mediach

2.4 zapoznał się z cennikiem i nie zalega z regulowaniem należności,

2.5 stosuje się do zasad regulaminu,

2.6 bierze systematycznie udział w zajęciach oraz przychodzi na nie przygotowany.

 

3. Regulamin zajęć indywidualnych:

 

3.1 Zajęcia indywidualne prowadzone są według ustalonego przez kursanta i lektora grafiku na początku roku szkolnego.

3.2 Przed podjęciem współpracy szkoła zobowiązuje się do ustalenia indywidualnego toku nauczania i wyznaczenia celów edukacji (pomoc szkolna/ konwersacje/ zajęcia rozwijające, itp.). Założenia i cele zajęć indywidualnych można dowolnie zmieniać po konsultacji z nauczycielem/ dyrektorem (metodykiem) i modyfikować, tak aby w pełni odpowiadały potrzebom kursanta.

3.3 Słuchacz jest zobowiązany do zwrócenia Szkole – najpóźniej przed drugą lekcją – wypełnionych i podpisanych umowy i regulaminu (tylko w przypadku pobierania faktury) lub tylko podpisanego regulaminu (w przypadku nie pobierania faktury- sprzedaż bezrachunkowa), które zostaną przekazane osobiście przez lektora/nauczyciela lub Dyrektora placówki. W razie niedopełnienia tej czynności oraz braku pisemnych uwag przyjmuje się, że Słuchacz akceptuje warunki tej umowy oraz regulamin Szkoły.

3.4 Słuchacz jest zobowiązany do płatności za zajęcia za każdy miesiąc z góry do 10-tego każdego miesiąca, na podstawie wybranej ilości zajęć miesięcznie, według ceny ujętej w cenniku (np. Zajęcia 1x60 min/tyg= 200 zł/mc). Płatność za zajęcia jest co miesiąc taka sama i niezmienna, bez znaczenia ile lekcji przypada na dany miesiąc (obejmuje to również miesiące, w których przypadają ferie czy święta)

3.5 Sposób płatności za zajęcia zostaje ustalony na pierwszych zajęciach w roku szkolnym i może odbywać się na dwa sposoby:

- płatność gotówką na pierwszych zajęciach w danym miesiącu

Lub

-przelew na konto bankowe (kursant otrzymuje wtedy fakturę zwolnioną z podatku Vat),  do 10-go każdego miesiąca

Creative English

ul. Ostatnia 18/36

95-200 Pabianice

mBank 63 1140 2004 0000 3302 7646 4602 – w tytule prosimy o podanie imienia i nazwiska kursanta.

3.6 W przypadku pierwszego miesiąca nauki – prosimy o dokonanie przelewu w ciągu 5 dni od pierwszej lekcji.

3.7. Uczeń ma prawo odwołać zajęcia indywidualne najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedzającego, zgłaszając ten fakt bezpośrednio lektorowi (telefonicznie lub smsem) lub Dyrektorowi szkoły. Zajęcia zostaną wówczas odpracowane w innym, dogodnym dla lektora oraz kursanta, terminie. W przypadku odwołania zajęć lub poinformowania o nieobecności później niż godz. 18:00 dnia poprzedzającego– zajęcia uznaje się za zrealizowane, a płatność za zajęcia pozostaje bezzwrotna.

3.8 Szkoła nie praktykuje zwrotu pieniędzy za nieodbyte zajęcia, nawet przy wczesnym zgłoszeniu nieobecności (patrz 3.7)- zajęcia można wtedy odrobić w innym terminie. Nieobecność nie umniejsza też płatności za kolejny miesiąc zajęć.

3.9 Szkoła ma prawo odmówić Słuchaczowi dalszej nauki w przypadku częstego odwoływania zajęć. Jest to związane z zarezerwowaniem czasu przez lektora/nauczyciela i/lub sali dydaktycznej. W powyższej sytuacji kursanta również obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, czyli zobowiązanie się do pokrycia kosztów zajęć za kolejny miesiąc.

3.10 W razie niemożności prowadzenia zajęć przez lektora/nauczyciela Szkoła zapewni zastępstwo lub odwoła je i odpracuje w innym terminie.

3.11. W przypadku zdarzeń losowych bądź niedopełniania obowiązków przez lektora, Szkoła ma prawo zmienić go na stałe w dowolnym momencie trwania kursu.

3.12. Słuchacz może rozwiązać umowę lub odstąpić od usług świadczonych przez szkołę w drodze pisemnego oświadczenia złożonego u Dyrektora szkoły lub przesłanego na adres mailowy Szkoły z 30-dniowym terminem wypowiedzenia, co oznacza, że po zgłoszeniu wypowiedzenia, zrealizowane zostaną zajęcia przewidziane na kolejny miesiąc, co wiąże się z opłatą za kolejny miesiąc kursu.

3.13. Słuchacz przyjmuje do wiadomości fakt, iż w razie spóźnienia Słuchacza lektor/nauczyciel nie ma obowiązku przedłużania zajęć.

3.14. Słuchacz przyjmuje do wiadomości fakt o zobowiązaniu lektorów/nauczycieli CE do niepodejmowania bezpośredniej współpracy ze Słuchaczami/Klientami CEw czasie trwania niniejszej umowy oraz przez 36 miesięcy po jej wygaśnięciu. Słuchacz nie może korzystać z usług lektora/nauczyciela z pominięciem Szkoły.

 

4. Regulamin zajęć grupowych (oraz w parze):

 

4.1. Słuchacz zostaje przypisany do danej grupy na podstawie wieku, poziomu wiedzy i potrzeb, po zaakceptowaniu terminarza kursu. W razie znacznej różnicy rzeczywistego poziomu zgłoszonej przez Słuchacza najpóźniej po pierwszych zajęciach, potwierdzonej przez lektora/nauczyciela, zostanie mu zaproponowana inna grupa lub inna forma zajęć.

4.2. Słuchacz jest zobowiązany do zwrócenia Szkole – najpóźniej przed drugą lekcją – wypełnionych i podpisanych umowy i regulaminu (tylko w przypadku pobierania faktury) lub tylko regulaminu (w przypadku nie pobierania faktury- sprzedaż bezrachunkowa) które zostaną przekazane osobiście przez lektora/nauczyciela lub Dyrektora placówki. W razie niedopełnienia tej czynności oraz braku pisemnych uwag przyjmuje się, że Słuchacz akceptuje warunki tej umowy oraz regulamin Szkoły.

4.3 Słuchacz jest zobowiązany do zapłacenia za zajęcia za każdy miesiąc z góry do 10-tego każdego miesiąca, według ceny ujętej w cenniku za daną grupę (np. Grupa standardowa do 8 osób, 1h/tyg= 120 zł/mc). Płatność za zajęcia jest co miesiąc taka sama i niezmienna, bez znaczenia ile lekcji przypada na dany miesiąc (obejmuje to również miesiące, w których przypadają ferie czy święta)

4.4 Sposób płatności za zajęcia zostaje ustalony na pierwszych zajęciach w roku szkolnym i może odbywać się na dwa sposoby:

- płatność gotówką na pierwszych zajęciach w danym miesiącu

Lub

-przelew na konto bankowe, (kursant otrzymuje wtedy fakturę zwolnioną z podatku Vat), do 10-go każdego miesiąca

Creative English

ul. Ostatnia 18/36

95-200 Pabianice

mBank 63 1140 2004 0000 3302 7646 4602 – w tytule prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka.

Sposób płatności może zostać zmieniony w ciągu roku szkolnego za porozumieniem stron.

4.5 W przypadku pierwszego miesiąca nauki – prosimy o dokonanie przelewu w ciągu 5 dni od pierwszej lekcji.

4.6 Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Słuchacz opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek należności wobec Szkoły przez okres dłuższy niż 7 dni. W razie opóźnienia Słuchacza w uiszczaniu opłat Szkoła może naliczać za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności odsetki określone w Kodeksie Cywilnym.

4.7 Standardowe grupy w Szkole obejmują maksymalnie ośmiu  kursantów i Szkoła zobowiązuje się do nie przekraczania tej liczny. W przypadku grup trzyosobowych lub mniejszych (zajęcia w parach), lekcje są droższe, lecz Szkoła, na życzenie kursanta/rodzica zobowiązuje się do niepowiększenia liczby kursantów do końca roku szkolnego.

4.8 W przypadku niemożności pojawienia się Słuchacza na zajęciach – zajęcia przepadają – bez zwrotu pieniędzy za zajęcia oraz bez możliwości ich odrobienia. Szkoła może przesłać MMS/e-mail ze zdjęciem notatki z zajęć, której zawartość powinna zostać nadrobiona przez kursanta.

4.9 W przypadku choroby bądź wypadku losowego lektora/nauczyciela Szkoła zorganizuje zastępstwo lub zajęcia zostaną odwołane i odpracowane w innym terminie.

4.10. Słuchacz przyjmuje do wiadomości fakt o zobowiązaniu lektorów/nauczycieli CE do niepodejmowania bezpośredniej współpracy ze Słuchaczami/Klientami CE w czasie trwania niniejszej umowy oraz przez 36 miesięcy po jej wygaśnięciu. Słuchacz nie może korzystać z usług lektora/nauczyciela z pominięciem Szkoły.

4.11.W przypadku zdarzeń losowych bądź niedopełniania obowiązków przez lektora, Szkoła ma prawo zmienić go w dowolnym momencie trwania kursu.

4.12. Słuchacz może rozwiązać umowę lub odstąpić od usług świadczonych przez szkołę w drodze pisemnego oświadczenia złożonego u Dyrektora szkoły z 30-dniowym terminem wypowiedzenia, co oznacza, że po zgłoszeniu wypowiedzenia, zrealizowane zostaną zajęcia przewidziane na kolejny miesiąc, co wiąże się z opłatą za kolejny miesiąc kursu.

 

5. Postanowienia końcowe:

 

5.1. Za szkody oraz zniszczenie mienia na terenie Szkoły przez niepełnoletnich kursantów odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.

5.2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niepełnoletnich kursantów poza czasem ich zajęć w placówce (czyli np. podczas drogi do/ze Szkoły czy podczas oczekiwania na zajęcia).

5.3. Rodzice/opiekunowie kursantów niepełnoletnich mają pełne prawo do monitorowania postępów swojego dziecka i utrzymywania kontaktu z lektorem, któremu mogą zgłaszać wszelkie uwagi, sugestie, prośby i zażalenia. W przypadku rozwiązywania spraw trudniejszych i bardziej złożonych, rodzice mają prawo do każdorazowego kontaktu z Dyrektorem szkoły (tel. 533212224), który jest w CE jedyną osobą decyzyjną.

5.4. W przypadku zwlekania z płatnościami za zajęcia grupowe/indywidualne Szkoła wystawia przedsądowe wezwanie do zapłaty naliczając odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie wpłynięcia płatności w przeciągu 7 dni od wystawienia powyższego dokumentu sprawa jest kierowana na drogę sądową.

5.5. Szkoła prowadzi fanpage na Facebooku (Creative English Paulina Kądziela) oraz stronę internetową: www.creative-english.pl na której zamieszcza zdjęcia z zajęć, wycieczek oraz krótkie filmy prezentujące umiejętności kursantów. Słuchacz/rodzic słuchacza niepełnoletniego przyjmuje to do wiadomości, jednak może nie wyrazić zgody na upublicznianie wizerunku w mediach. CE zwraca się z uprzejmą prośbą o podpisanie takowej zgody- ułatwia i przyśpiesza to pracę osobie prowadzącej stronę www oraz fanpage na FB a jednocześnie pozwala rodzicom na obejrzenie pracy swojego dziecka na zajęciach.

5.5. Regulamin Szkoły CE jest dokumentem wiążącym.

Odwiedź nasz fanpage na Facebook i zobacz jak uczymy!