Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach w Szkole Językowej

CREATIVE ENGLISH PAULINA KRUKOWSKA

§ 1. [postanowienia ogólne]

1. Prywatna szkoła języka angielskiego Creative English Paulina Krukowska z siedzibą w Pabianicach, ul. Czereśniowa 6, 95-200 Pabianice (dalej nazywaną „Szkołą”) działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (NIP: 7311981825).
2. Paulina Krukowska pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Szkoły.
3. Przedmiotem działalności Szkoły jest kształcenie w zakresie nauki języków obcych oraz prowadzenie różnorodnych zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Szkoła zobowiązuje się do świadczenia najwyższej jakości usług edukacyjnych poprzez: terminowe i rzetelne przeprowadzanie zajęć, profesjonalną realizację programu nauczania przez lektorów pod nadzorem Dyrektora Szkoły (metodyka).
5. Ilekroć w umowie posłużono się określeniem „Strony” oznacza to Szkołę oraz osobę, która zawarła ze Szkołą umowę o świadczenie nauki.
6. Powszechnie dostępny cennik zajęć ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Oznacza to, że nikt nie może zażądać zawarcia umowy na warunkach określonych w cenniku. Szkoła ma prawo również bez uzasadnienia odmówić zawarcia umowy.
7. Strony obowiązuje wynagrodzenie ustalone w umowie zawartej z uczniem lub przedstawicielem ustawowym ucznia.

§ 2. [zawarcie umowy]

1. W zajęciach w Szkole może uczestniczyć uczeń, który:
a) zawarł umowę o świadczenie nauki lub na rzecz którego przedstawiciel
ustawowy zawarł taką umowę;
b) wyraził zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu; przy czym w przypadku ucznia niepełnoletniego zgodę na postanowienia Regulaminu wyraża przedstawiciel ustawowy ucznia;
c) terminowo opłaca wynagrodzenie określone w umowie o świadczenie nauki;
d) zapoznał się z polityką ochrony danych osobowych prowadzoną przez firmę (RODO) oraz podpisał dokument potwierdzający ten fakt, przy czym w przypadku ucznia niepełnoletniego z polityką prywatności zapoznaje się przedstawiciel ustawowy ucznia;
e) przestrzega postanowień umowy, Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów i zasad współżycia społecznego;
f) przestrzega innych dodatkowych wymogów narzuconych państwowo z powodu nadzwyczajnych okoliczności lub narzuconych przez Szkołę w celu ochrony zdrowia publicznego (na przykład z powodu pandemii lub epidemii).
2. Świadczenie usług przez Szkołę odbywa się wyłącznie na podstawie umowy o świadczenie nauki zawartej z uczniem lub przedstawicielem ustawowym ucznia. Przedstawicielem ustawowym ucznia w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest też opiekun prawny lub osoba, która zawarła umowę o świadczenie nauki na rzecz osoby pełnoletniej (w tym w szczególności: rodzic posiadający władzę rodzicielską, opiekun prawny, rodzic zastępczy, a także inna osoba, która za zgodą ucznia pełnoletniego zawarła na jego rzecz umowę).
3. W razie sprzeczności pomiędzy treścią umowy, a postanowieniami niniejszego Regulaminu pierwszeństwo mają postanowienia umowy. Oznacza to, że jeżeli w Umowie Strony uzgodnią warunki, których nie da się pogodzić z
postanowieniami Regulaminu, to obowiązującymi pomiędzy stronami są postanowienia Umowy, natomiast Regulamin nadal obowiązuje Strony w pozostałym zakresie, w którym nie ma sprzeczności.
4. W umowie o świadczenie nauki określa się typ zajęć, w jakich będzie uczestniczył uczeń zarówno w zakresie ich profilu (korepetycje, konwersacje, nauka przez zabawę, mieszane itp.) oraz w zakresie składu uczniowskiego (zajęcia indywidualne, grupowe, grupowe z ograniczoną ilością uczniów itp.).
5. Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany typu grupy, np. zmiany grupy ogólnorozwojowej 8-osobowej w grupę exclusive 4-osobową, przekształcenie grupy exclusive 4-osobowej w parę – 2 osoby, wraz ze zmianą ceny zgodnie z obowiązującym cennikiem, gdyby grupa okazała się nierentowna. Ewentualna korekta ceny odbywa się na mocy odrębnej umowy.

§ 3. [forma zajęć]

1. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć indywidualnych lub grupowych stacjonarnie lub zdalnie. Zajęcia, w których uczestniczyć ma więcej niż jeden uczeń stanowią zajęcia grupowe.
2. Lekcje prowadzone są przy użyciu technik dydaktycznych ustalanych przez lektora oraz Szkołę, które muszą mieścić się w ramach dostępnej wiedzy, przepisów prawa, ustalonych zwyczajów i zasad współżycia społecznego.
3. Lektor nie jest związany wymogami co do technik dydaktycznych narzucanymi przez ucznia lub jego przedstawiciela ustawowego, chyba że były one określone w ramach umowy o świadczenie nauki, co nie wyklucza możliwości zgłaszania przez uczniów i ich przedstawicieli ustawowych uwag co do sposobu prowadzenia zajęć oraz możliwości modyfikowania tego sposobu za zgodną wolą stron. Powyższe oznacza, że uczeń lub jego przedstawiciel ustawowy nie ma prawa narzucać formy prowadzenia zajęć (rodzaju ćwiczeń, rodzaju podręcznika, sposobu weryfikowania wiedzy i tym podobnych), o ile są one prowadzone w zgodzie z umową i zasadami wiedzy. Tym niemniej uczeń lub przedstawiciel ustawowy ucznia ma prawo zgłaszać swoje uwagi w tym zakresie, a uwagi te mogą zostać uwzględnione, jeśli zarówno lektor jak i inni uczestnicy zajęć grupowych będą akceptować zmianę formuły. Wszelkie zajęcia są bowiem prowadzone przez lektora pod nadzorem Dyrektora Szkoły. Uczeń lub jego przedstawiciel ustawowy nie mogą samodzielnie decydować o sposobie ich prowadzenia, ponieważ będzie to prowadzić do zachwiania ról w procesie
nauczania.
4. Umowa o świadczenie nauki stanowi umowę starannego działania, a nie umowę rezultatu, przy czym lektor zobowiązany jest zwrócić uwagę uczniowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, jeżeli stwierdzi, że nauka nie przynosi efektu lub efekt ten jest nieproporcjonalnie niski w stosunku do wymiaru zajęć. Powyższe oznacza, że uczeń lub jego przedstawiciel ustawowy nie może zarzucić Szkole, że ta wykonała swoje świadczenie nienależycie tylko z tego powodu, że zajęcia nie przyniosły efektu w postaci zdobycia określonego poziomu umiejętności. Szkoła zobowiązana jest natomiast zwrócić uwagę, że zajęcia nie przynoszą efektu oczekiwanego z punktu widzenia ich kierunku oraz ilości zajęć.
5. Dodatkowe warsztaty kreatywne
a) Dodatkową formą zajęć są warsztaty kreatywne, zwykle związane z nauką języka obcego, odbywające się doraźnie, zwykle w soboty, lecz nie jest to reguła.

b) Zapis odbywa się osobiście, telefonicznie, mailowo, SMS lub przez fanpage Szkoły na Facebook.
c) Płatność za warsztaty jest gwarancją rezerwacji miejsca i odbywa się gotówką w sekretariacie lub przelewem na konto bankowe Szkoły. Wpłacona kwota za warsztaty jest bezzwrotna.
d) Nieobecność dziecka zgłoszona najpóźniej do godziny 12:00 dnia poprzedzającego warsztaty, powoduje, że wpłacone środki nie przepadają – kwota ta pozostaje do wykorzystania na inne dowolne warsztaty. Powyższej zmiany terminu uczestnictwa w warsztatach i przełożenia kwoty na inne warsztaty można dokonać tylko raz.
e) Nieobecność dziecka zgłoszona później niż o godzinie 12:00 dnia poprzedzającego warsztaty oznacza utratę wpłaconych środków.
f) Osoba, która wygrała darmową wejściówkę na dane warsztaty może również przenieść ją na inne warsztaty, ale tylko jednorazowo.

§ 4. [rozwiązanie i wypowiedzenie umowy]

1. Umowa o świadczenie nauki zawierana jest na czas określony i może być przez każdą ze stron wypowiedziana z uwzględnieniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia. Powyższe oznacza, że w razie doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu drugiej stronie (Szkole, uczniowi lub przedstawicielowi ustawowemu ucznia) umowa obowiązuje przez kolejne 60 dni kalendarzowych, liczonych po dniu, w którym oświadczenie zostało doręczone. Na przykład oświadczenie doręczone 10 marca skutkuje zakończeniem obowiązywania umowy w dniu 9 maja.
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu musi być złożone w formie pisemnej (list polecony lub wręczenie pozostawienie pisma bezpośrednio pracownikowi sekretariatu) lub listu poczty elektronicznej (e-mail) pod rygorem nieważności. Oznacza to, że złożenie oświadczenia w innej formie (np. ustnej) nie wywołuje żadnego skutku, nawet jeśli dotarło do drugiej strony.
3. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie nauki w razie rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień niniejszego Regulaminu, umowy o świadczenie nauki lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Postanowienie § 4 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
4. Szkoła ponadto ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie nauki w razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenie za jeden pełny okres rozliczeniowy, jeżeli opóźnienie to przekracza wymiar 30 dni. Postanowienie § 4 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku opisanym w ustępie poprzedzającym Szkoła, mimo niezłożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, ma prawo odmówić uczniowi udziału w zajęciach, co nie uzasadnia odmowy zapłaty wynagrodzenia zgodnie z umową.
6. W razie kontynuowania nauki przez ucznia po upływie terminu, na jaki została zawarta umowa i uiszczenia przez ucznia lub jego przedstawiciela ustawowego wynagrodzenia za jeden miesiąc, umowę uważa się za przedłużoną na kolejny rok szkolny.

§ 5. [grafik]

1. Zajęcia odbywają się cyklicznie według grafiku ustalanego przez Szkołę. Grafik może ulec zmianie w trakcie semestru.
2. Spóźnienie się ucznia na zajęcia nie uzasadnia przedłużenia tych zajęć.
3. Termin pojedynczych zajęć indywidualnych może ulec zmianie jeżeli uczeń lub jego przedstawiciel ustawowy uprzedzi o braku możliwości uczestnictwa nie później niż do godziny 18.00 dnia poprzedzającego zajęcia.
4. Odrobienie zajęć indywidualnych odbywa się w terminie wyznaczonym przez lektora nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty, w której miały się one odbyć według grafiku. W przypadku zajęć wyznaczonych w innym terminie na podstawie ustępu 3. Szkoła nie ma obowiązku zmiany ich terminu nawet w razie uprzedzenia przez ucznia o braku możliwości uczestnictwa w nich z należytym wyprzedzeniem.
5. Jeżeli zajęcia indywidualne odbywają się poza siedzibą Szkoły nieobecność ucznia w miejscu wyznaczonym do tego celu lub nie wpuszczenie lektora do tego miejsca nie uzasadnia wyznaczenia dodatkowego terminu do odrobienia zajęć.
6. W przypadkach uzasadnionych zajęcia indywidualne oraz grupowe mogą zostać odwołane. Szkoła jest zobowiązana w ramach możliwości uprzedzić o tym uczniów lub ich przedstawicieli ustawowych oraz w terminie 2 miesięcy
wyznaczyć w porozumieniu z uczniami lub przedstawicielami ustawowymi
termin odrobienia zajęć.

§ 6. [dodatkowe zastrzeżenia umowne]

1. Uczeń lub przedstawiciel ustawowy ucznia ma obowiązek zgłosić Szkole w momencie zawarcia umowy wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na prowadzenie zajęć z jego udziałem, takie jak: choroby, alergie, brak możliwości wykonywania określonej aktywności fizycznej, brak możliwości spożywania określonych posiłków i tym podobne. Okoliczności takie powinny był ujęte w umowie o świadczenie nauki.
2. Jeżeli uczeń niepełnoletni musi zażywać leki w trakcie zajęć, to przedstawiciel ustawowy ucznia zobowiązany jest uprzedzić o tym Szkołę. Szkoła nie ponosi jednak odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego zażywania leków przez ucznia.
3. W stosunku do ucznia niepełnoletniego przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest w umowie o świadczenie nauki wskazać, czy po zajęciach uczeń sam może opuścić szkołę, czy też musi zostać wydany przedstawicielowi ustawowemu.

§ 7. [wynagrodzenie]

1. Wynagrodzenie za świadczone przez Szkołę usługi określone jest w umowie i płatne jest w maksymalnie dziesięciu równych miesięcznych ratach do 10-go dnia każdego miesiąca z góry.
2. Wynagrodzenie za pierwszy miesiąc zajęć płatne jest w terminie 5 dni od dnia pierwszej lekcji.
3. Wynagrodzenie za jeden miesiąc nauki nie ulega zmianie w zależności od ilości zajęć wynikającej z ilości dni w danym miesiącu lub ilości dni wolnych od pracy.
4. Brak uczestniczenia przez ucznia w zajęciach w okresie obowiązywania umowy nie zwalnia z obowiązku zapłaty wynagrodzenia zgodnie z umową, nawet jeśli Szkoła została wcześniej uprzedzona o tej nieobecności.
5. W przypadku opisanym w ustępie poprzedzającym Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia uczniowi notatek i materiałów niezbędnych do zapoznania się z tematem realizowanym na tych zajęciach.
6. Uczeń lub przedstawiciel ustawowy ucznia może dokupić pojedyncze zajęcia w terminie każdorazowo ustalanym ze Szkołą za dodatkowym wynagrodzeniem, co nie stanowi zmiany Umowy.
7. Umowa może określać obowiązujący pomiędzy stronami sposób uiszczania wynagrodzenia przez ucznia lub jego przedstawiciela ustawowego.
8. Płatność przelewem powinna nastąpić na rachunek nr 63 1140 2004 0000 3302 7646 4602, którego posiadaczem jest Creative English, ul. Czereśniowa 6, 95-200 Pabianice. Uczeń lub przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu imię i nazwisko ucznia.
9. W przypadku nieterminowego regulowania należności, wynikających z zawartej umowy lub nieterminowego rozliczenia się z okresu wypowiedzenia, szkoła może naliczać odsetki ustawowe i/lub wystawiać przedsądowe wezwania do zapłaty. Jeżeli pomimo ponagleń, w przypadku dalszej zwłoki ze strony osoby zawierającej umowę, sprawa zostanie skierowana do postępowania komorniczego lub sądowego.
10. W przypadku wypowiedzenia umowy Szkoła rozlicza danego kursanta za ilość zajęć przypadających na okres trwania umowy, tj. od pierwszych do ostatnich zajęć, z uwzględnieniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia. Może to oznaczać nadpłatę lub niedopłatę, którą należy uiścić najpóźniej do końca okresu wypowiedzenia.
11. W razie uiszczenia wynagrodzenia za więcej niż jeden miesiąc z góry uczeń lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo żądać zwrotu nadpłaty w razie wypowiedzenia umowy na poniższych warunków:
– utrata zniżki za wpłatę jednorazową,
– uwzględnienie 60-dniowego okresu wypowiedzenia,
– płatność za ilość zajęć przypadającą na czas trwania umowy: od momentu rozpoczęcia kursu do końca trwania okresu wypowiedzenia.
12. W razie uzasadnionego rozwiązania umowy przez ucznia lub jego przedstawiciela ustawowego bez zachowania okresu wypowiedzenia, uczeń lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do zwrotu wynagrodzenia uiszczonego z góry za okres, w którym umowa przestała już obowiązywać.

§ 8. [lektorzy]

1. Szkoła ma prawo dokonać zmiany lektora w trakcie semestru lub wyznaczyć lektora na zastępstwo do przeprowadzenia pojedynczych zajęć.
2. Uczeń lub przedstawiciel ustawowy zobowiązuje się do niezawierania umowy dotyczącej świadczenia nauki bezpośrednio z lektorem w okresie 36 miesięcy od dnia zakończenia nauki w Szkole.

§ 9. [grupy]

1. Uczeń zostaje przypisany do danej grupy na podstawie wieku, poziomu wiedzy i potrzeb po zaakceptowaniu grafiku.
2. W razie uznania przez Szkołę, że dla zapewnienia efektywności procesu edukacji istnieje konieczność przypisania ucznia do innej grupy zmiana taka dokonywana jest w porozumieniu z uczniem lub przedstawicielem ustawowym.
3. Standardowe grupy w Szkole obejmują maksymalnie ośmiu uczniów i Szkoła
zobowiązuje się do nie przekraczania tej liczby, oprócz wyjątkowych, nagłych i pojedynczych przypadków.
4. Umowa może określać inną maksymalną liczbę uczniów na zajęciach.

§ 10. [nadzwyczajne okoliczności]

1. W razie zajścia okoliczności niezależnych od stron, które uniemożliwiają prowadzenie zajęć w formie ustalonej w umowie lub Regulaminie, a w szczególności w przypadku konieczności prowadzenia zajęć zdalnych, Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w innej formie, zarówno w przy użyciu komunikatorów jak i poprzez przygotowywanie dodatkowych materiałów adekwatnych do poziomu wiedzy i wieku uczniów.
2. Prowadzenie zajęć w innej formie w przypadku opisanym w ustępie poprzedzającym nie uzasadnia rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz nie uzasadnia obniżenia wynagrodzenia Szkoły.
3. Uczeń zobowiązany jest poddać się dodatkowym rygorom w ramach prowadzonych zajęć, jeżeli ich wprowadzenie uzasadnione jest ochroną zdrowia publicznego, w tym w szczególności badaniu temperatury, stosowaniu środków ochrony, takich jak maski, stosowanie dystansu w stosunku do innych osób.
4. Zmiana formy zajęć wymuszona okolicznościami niezależnymi od stron nie skutkuje zmianą umowy, ani jej rozwiązaniem. Zarówno Szkoła jak i uczniowie oraz ich przedstawiciele ustawowi są zobowiązaniu do dostosowania się do zaistniałej sytuacji i dążenia do spełnienia celu dydaktycznego, jakiemu służy nauka w Szkole.

§ 11. [odpowiedzialność]

1. Za szkodę wyrządzoną przez ucznia odpowiada także jego przedstawiciel ustawowy.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niepełnoletnich uczniów poza czasem ich zajęć w placówce (czyli np. podczas drogi do/ze Szkoły czy podczas oczekiwania na zajęcia).

§ 12. [postanowienia dodatkowe]

1. przedstawiciel ustawowy ucznia ma prawo do monitorowania jego postępów w nauce i utrzymywania kontaktu z lektorem, któremu może zgłaszać wszelkie uwagi, sugestie i prośby.
2. Przedstawiciel ustawowy ucznia ma możliwość korzystania z platformy LangLion w zakresie sprawdzania tematów lekcji, prac domowych, frekwencji ucznia, płatności za kurs/kursy i zawartych umów. Unikatowy login i hasło do platformy jest nadawany przy/po zawarciu umowy ze Szkołą.
3. Szkoła prowadzi fanpage na Facebooku (Creative English Paulina Krukowska) oraz stronę internetową: www.creative-english.pl, na której zamieszcza zdjęcia z zajęć, wycieczek oraz krótkie filmy prezentujące umiejętności kursantów. Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia w mediach wyrażana jest w formie odrębnego oświadczenia i może być w każdym czasie odwołana. Odwołanie zgody nie rodzi jednak obowiązku po stronie Szkoły usunięcia wizerunku opublikowanego w trakcie trwania zgody. Uczeń lub przedstawiciel ustawowy ucznia nie może żądać usunięcia zdjęć lub filmów opublikowanych w okresie od udzielenia zgody do czasu cofnięcia zgody.